วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

Pseudocode: หลักการทำงาน Stack บน array

แกะการทำงาน satck บน array 
Pseudocode:
N=5 // number for size stack data structures
top=-1
STACK[N]
STACK-EMPTY()
    if top = -1
        return true
    else return false
PUSH(x)
    if (top+1) >= N
        then error ”overflow”
    else
        top <- top + 1
        STACK[top] <- x
POP()
    if STACK-EMPTY()
        then error ”underflow”
    else top <- top – 1
    DATA = S[top + 1]
    S[top + 1] < - Empty
    return DATA
SIZE()
    return top+1

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น