ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Data Structures

Pseudocode: หลักการทำงาน Stack บน array

แกะการทำงาน satck บน array  Pseudocode: N=5 // number for size stack data structures top=-1 STACK[N] STACK-EMPTY()     if top = -1         return true     else return false PUSH(x)     if (top+1) >= N         then error ”overflow”     else         top <- top + 1         STACK[top] <- x POP()     if STACK-EMPTY()         then error ”underflow”     else top <- top – 1     DATA = S[top + 1]     S[top + 1] < - Empty     return DATA SIZE()     return top+1